Update werkgroepen

 

Werkgroep 1 Aanbesteden Urban Data Platform: Hoe schrijf je een goede aanbesteding voor een urban data platform?

De werkgroep Aanbesteden Urban Data Platform kijkt naar welke data platforms het meest geschikt zijn voor lokale overheden. Tijdens de afgelopen werkgroep hield de NEN een presentatie over haar proces. Dit proces is al getoetst in Hilversum. In het gesprek na de presentatie kwam naar voren dat het belangrijkste is dat men goede definities opstelt over een urban data platform. Wil je data alleen delen of ook opslaan? Tot nu toe ontwikkelt iedere stad zelf iets, maar is dat wel efficiënt. Is het niet beter om tot bepaalde standaarden te komen, zodat je makkelijker kennis kunt uitwisselen tussen steden en met derde partijen. Het idee is om een raamovereenkomst en een universeel systeem te ontwikkelen en te gaan toetsen.

Hulpvraag?

De werkgroep heeft experts nodig van urban data platforms en vanuit gemeentes mensen die vragen kunnen stellen over wat zij belangrijk vinden voor zulke platformen. Voor de raamovereenkomst is er ook iemand nodig die hier expertise voor heeft.  

 

Werkgroep 2 Effectieve datastrategie voor gemeenten: Hoe kunnen gemeenten op een verstandige manier omgaan met de verwerving en opslag van data uit de openbare ruimte?

Deze werkgroep heeft een datakookboek ontwikkeld, waarin staat beschreven hoe je data kunt analyseren en welke keuzes kunnen worden gemaakt. Dit kookboek is dus een analyse tool en bedoeld als een levend document. Het is een kapstok voor gemeentes hoe ze met data moeten omgaan. Het datakookboek is geschreven en wordt nu getoetst en bijgeschaafd waar dat nodig is.

Hulpvraag?

Deze groep heeft overheden nodig die dit datakookboek willen uitproberen en feedback willen geven. Kortom, er zijn usecases nodig, zodat dit datakookboek weer kan worden bijgesteld of aangepast.

 

Werkgroep 3 De slimme Omgevingswet (Achterkant van de slimme voortoets): Hoe kan het bevoegd gezag data en technologie inzetten om initiatiefnemers optimaal gebruik te laten maken van de mogelijkheden die de omgevingswet gaat bieden?

Deze werkgroep probeert meer vanuit de initiatiefnemer te kijken wat de markt nodig heeft om optimaal gebruik te maken van de omgevingswet. Kortom, deze werkgroep staat nu op het punt dat het userstories wil gaan verzamelen om daarna te kijken wat er nodig is om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de omgevingswet en de DSO. Hiervoor gaat de werkgroep in gesprek met studenten en burgerinitiatieven.

Hulpvraag?

Wie wil meedenken/kent partijen van userstories van de omgevingswet? En wie kent studenten die hierover mee willen denken en mee willen werken?

 

Werkgroep 4 Sensor data & privacy: Hoe voldoet de toepassing van sensoren in de openbare ruimte aan de AVG?

Deze werkgroep heeft gekeken wat er allemaal bij komt kijken als je het hebt over een sensor en wanneer je die nodig hebt. De definitie van een sensor is als volgt: ‘sensoren zijn de apparaten die een veranderende situatie kunnen detecteren en de data hiervan verzenden.’ Na deze technische aspecten, wil de groep op zoek naar de volgende stap, hoe je sensoren kunt gebruiken op basis van ethiek en de AVG.

Hulpvraag?

 Welke gemeentes hebben ervaringen met plaatsingen van sensoren op ethisch en AVG gebied?

 

Werkgroep 5 Vormgeving van de nieuwe stad? / Ontwerpen met data: Hoe ziet de nieuwe stad eruit? Wat is de vormgeving die hoort bij een ‘slimme stad’?

Deze werkgroep heeft verschillende fases bepaald voor het ontwerpen met data: de initiatief-fase, de ontwerp-fase en de realisatiefase. Die laatste is weer verschillend in buiten stedelijk gebied, stedelijk gebied en randstedelijk gebied. De werkgroep wil ook tijdens de Landschapstriënnale bepalen wat nodig is voor versnelling en verbinding. Hoe kun je een matrix ontwikkelen voor verschillende stadia in het ontwerpproces aan hand van concrete voorbeelden? Die matrix zou kunnen aangeven op welk moment je data nodig hebt. De vraag is ook hoe je data goed beschikbaar krijgt voor ontwerpers, daarom gaat er een gemeenschappelijke sessie met effectieve datastrategieën komen.

Ook wil deze groep iets bijdragen aan de Landschapstriënnale en daarvoor tools ontwerpen en kijken naar de pilots tijdens die triënnale.

Hulpvraag?

De werkgroep kijkt vooral naar de datastrategieën werkgroep en zoekt voor haar specifieke fases ervaringsdeskundigen en problemen. Zo is er rondom Den Bosch gebleken hoe complex het ontwerp is rondom steden.

 

Werkgroep 6 Meet-je-stad – Hoe betrek en activeer je burgers?: Hoe betrek inwoners bij “meet-je-stad”-projecten en zorg je er voor dat informatie leidt tot gedragsverandering en hoe je dat kan laten aansluiten op het beleid van de gemeente?

Deze groep heeft een subwerkgroep die het werk doet dat wordt besproken tijdens de sessie. Iedereen zit nu op een lijn en heeft als doel het ontwikkelen van een tool om inwoners betrekken en activeren door middel van sensoren. Er is een inventarisatie gedaan over wat al is gedaan en wat hieruit geleerd kan worden en een enquête over wat er al voor handen is met het betrekken van burgers in combinatie met sensoren.

 

Hulpvraag?

Zijn er organisaties die al aan de slag zijn geweest met projecten waarbij is samengewerkt met inwoners en data en er al iets is gedaan met die data? Hoe kunnen we van die initiatieven leren?

 

Werkgroep 7 Meet-je-stad – Vergelijken van uitkomsten tussen projecten: Hoe kunnen de uitkomsten van verschillende “meet-je-stad”-projecten met elkaar worden vergeleken?

Hoe kunnen we uitkomsten van verschillende projecten vergelijken is de vraag van deze werkgroep. Hierbij is het streven naar uniformiteit, zodat uitkomsten met elkaar vergeleken kunnen worden, maar ook de breedte van initiatieven is van belang. Hoe verenig je deze twee? Deze groep heeft nu een kieswijzer ontwikkeld van wat je met je metingen voor ogen hebt en wat je doel is daarmee. Zo wil de groep het keuzeproces van verschillende projecten met elkaar vergelijken. Er zijn namelijk voor zelfde type probleem verschillende oplossingen. Met de kieswijzer kan een gemeente bepalen wat belangrijk is in hun proces. Deze werkgroep is dus meer technisch dan werkgroep 6.

Hulpvraag?

Deze groep zoekt gemeentes die dit nodig hebben. Welke projecten zijn er op gebied van citizen science, welke technische oplossingen zijn nodig voor projecten. Er moet een koppeling worden gemaakt tussen userstories en technische oplossingen. Bovendien zoekt de groep projecten en is benieuwd of gemeentes het moeilijk of makkelijk vinden om tot een technische oplossing te komen. Kortom, is zo een kieswijzer nodig?

 

Werkgroep 8-9 Smart Mobility: Hoe zet je smart mobility in in een slimme stad?

Smart Mobility heeft drie tools:

– Smart Traffic tbv nood- en hulpdiensten

– Deelmobiliteit en -hub

– Logistieke platformen

De vraag is hoe kun je smart mobility tools inzetten om opgaves van gemeentes op te lossen. Tot nu toe is vooral de tool van deelmobiliteit het populairst. De vraag is waar de grootste behoefte ligt voor gemeentes. Gemeentes willen nu bijvoorbeeld al smart mobility uitvoeren, maar is dit praktisch haalbaar en wat is de huidige stand van kennis hierover bij gemeentes? Er is een afspraak gemaakt rondom aparte vergunningen rondom deelmobiliteit en hubs, dit wordt verder uitgewerkt de komende tijd.

Maar er is weinig reactie rondom smart traffic tools. De groep heeft een presentatie gehad wat dit oplevert, maar er doen nauwelijks gemeentes mee. Er lijkt geen behoefte te zijn om met tool smart traffic te zijn verbonden? Ook bij het stadslogistiek platform is weinig participatie in, maar een gemeente doet mee.  Deze tool was redelijk ver ontwikkeld, maar er was actie nodig vanuit gemeentes en die komt niet. IenW maakt nu een pas op de plaats en gaat gemeentes met vervoerders in contact brengen om elkaars belangen en behoeftes beter te begrijpen.

Hulpvraag?

 Hoe moeten we smart mobility realiseren? Welke gemeentes willen meedoen?

 

Werkgroep 10 Businessmodellen voor de slimme stad: Wat is het businessmodel voor de smart city?

Welke nieuwe samenwerkingsmodellen zijn er nodig om slimme stad voor elkaar te krijgen is nu de centrale procesvraag.

Gebieden veranderen door data en technologie en krijgen meerwaarde en hoe kunnen ze samenwerken op gebied van gezondheid, mobiliteit en energie? Hoe gaan we in de toekomst samenwerken om smart city voor elkaar te krijgen?

Op de vraag hoe kun je samenwerken is een stappenplan ontwikkeld. De vraag is welke doelen er wordt bereikt en wat er al is. Welke kennis is nog meer nodig en wat is de meerwaarde van de slimme stad. Bovendien is de vraag hoe je een slimme stad gaat financieren, hoe je het ethisch gaat borgen en je de toetsing moet doen.

Hulpvraag?

Op dit moment is het te vroeg om concrete vraag te stellen. Dit is een soort toepassingstoets van andere werkgroepen.

 

Werkgroep 11 Ethiek: Hoe hou je als organisatie altijd goed rekening met (nieuwe) ethische dillema’s als gevolg van digitalisering en technologisering?

Tot nu toe heeft deze groep een verzameling van ethische tools gemaakt, zoals de ethische data assistent, moreel beraad etc. Deze tools zijn in aantal sessies uitgewerkt. Die lijst staat op DMI.

Hulpvraag?

Wanneer pas je welk instrument toe? Zijn er ervaringen met de lijst die op DMI staat? Tips en tricks, mis je een essentiële tool die we mee moeten bijpakken? Deze groep zoekt ervaringsverhalen van de ethische tools en mensen die hierover willen vertellen en hun kennis willen delen, specifiek van gemeentes die ervaring hiermee hebben.

 

Werkgroep 12 Modelverordening smartcitytoepassingen in de openbare ruimte: Hoe kan je smartcitytoepassingen in de openbare ruimte door (lokale) wet- en regelgeving reguleren?

Er zijn steeds meer partijen die smartcitytoepassingen willen toevoegen aan de openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan allerlei soorten sensoren. Er zijn ook steeds meer lokale overheden die dit willen reguleren, zodat er geen wildgroei aan smartcitytoepassingen in de openbare ruimte ontstaat. Anita Nijboer heeft een modelverordening opgesteld en die wordt nu in de praktijk getoetst. Rotterdam heeft modelverordening getest en daaruit kwamen vragen uit op juridisch gebied, die lijst wordt opgesteld.

Ook kwam er tijdens deze werkgroep ter sprake dat er in Amsterdam al een meldplicht is rondom sensoren, hiermee wordt in contact getreden.

Hulpvraag?

 De vragen die uit de toetsing kwamen van Rotterdam worden voorgelegd aan andere werkgroepen.

 Werkgroep 13 Crowd Safety Manager: Hoe kun je drukte in steden managen, zodat het coronavirus zich minder gemakkelijk kan verspreiden?

Technisch is deze werkgroep ver, in Den Bosch, Breda en Den Haag zijn er al dashboards waarmee je voetgangersdata verzamelt en zo crowd managing doet. Alle drie systemen gaan/zijn live de komende tijd. Daarna wordt met elkaar geleerd hoe je die systemen gaat finetunen.

Hulpvraag?

De vraag rondom ethiek komt nu boven. Verder overleg met ethiek/Simone en er wordt gekeken welke en hoe ethische tools moeten worden toegepast. Er komt een ethiek tafel hoe dit onderwerp wordt besproken.

 

Pitches

 

Helaas was er een technische storing, waardoor de opname stopte halverwege. Ons excuus daarvoor. 

Verwante Artikelen

Ga naar de inhoud