Brainstorm over Barcelona

Verslag Brainstorm Barcelona

 

Afgelopen vrijdag 16 juni kwam een deel van het netwerk rond slimme en duurzame steden en mobiliteitsvernieuwing bij elkaar in Amersfoort om te brainstormen over de komende editie van het Smart City World Congress, van 7 t/m 9 november in Barcelona (Business Forum op 6 november).

 

Aanwezig waren: Klaes Sikkema (WeLabs), Annemarie Boereboom (WeCity), Esther Schoemaker (ministerie van IenW), Celine Meijer (RVO), Wouter Eisen (RVO), Caroline Eekhart (ROM Utrecht), Jeroen Borst (TNO), José Snoep (Ministerie van Buitenlandse Zaken), Hans Teuben (Capgemini), Luc Baardman (Capgemini), Arjan Spruijt (Ministerie van IenW), Kim de Vries (BZK), Sophie van der Ploeg (Amsterdam Smart City), Wouter Heijnen (VNG Realisatie), Jan-Willem Wesselink (FCF) en Zoë Spaaij (FCF).

 

Een aantal partijen kon vrijdagmiddag niet aanwezig zijn, maar gaf eerder al schriftelijke input: Impact Coalitie Safety en Security, Heijmans, VDL, Argaleo, Civity en BTG.

 

 

Uit een evaluatie van de editie van 2022 kwam naar voren dat een groot aantal deelnemende partijen – publiek en privaat – de waarde van het event van harte onderschrijven, maar dat zij graag meer samenhang en samenwerking zouden zien in de deelname vanuit Nederland, vanuit een sterkere Nederlandse propositie. Tegen deze achtergrond en aan de hand van vier vragen zijn we met elkaar het gesprek aangegaan.

 

 

 1. Waarom ga je?

 

 • Bevorderen van samenwerking, netwerken en het vergroten van kennis en inzicht in slimme steden;
 • Contact met huidige relaties: verschillende partners willen de gelegenheid gebruiken om bestaande relaties (nationaal en internationaal) te ontmoeten en bij te praten over actuele ontwikkelingen;
 • Partijen zijn op zoek naar partners (o.a. ook innovatieve start-ups) om deel te nemen aan projecten om zo het ecosysteem van slimme steden te versterken;
 • Smart City Expo biedt een platform om de kennis op het gebied van slimme steden te verdiepen door deel te nemen aan de conferentie, het business forum en relevante side events;
 • Partijen willen gezamenlijk zorgen voor een “landingsplek” op de expo om als basis te fungeren voor internationale bezoekers die geïnteresseerd zijn in samenwerking met Nederlandse partijen. Belangrijk hierbij is een eenduidig Nederlands verhaal, wat als een rode draad fungeert voor alle Nederlandse activiteiten en zorgt voor herkenbaarheid;
 • Partijen willen internationale partners ontmoeten en kennis uitwisselen om gezamenlijk te werken aan slimme en duurzame stedelijke oplossingen.
 • Doel is nieuwe ideeën op te doen om innovatie in slimme steden te bevorderen;
 • Partijen willen innovatieve start-ups en scale-ups ondersteunen en Nederlandse gemeenten als betrouwbare klanten voor hun oplossingen positioneren.

 

Samengevat zien de partners de Smart City World Expo in Barcelona als een belangrijk podium voor Nederlandse partijen om vanuit een gezamenlijk Nederlands verhaal (paraplu) de eigen kennis/expertise/oplossingen te kunnen presenteren en als een waardevol platform om samenwerking (nationaal en internationaal), innovatie en kennisuitwisseling te bevorderen. Zo dragen we vanuit Nederland bij aan de verdere ontwikkeling van slimme en duurzame steden en mobiliteitsvernieuwing.

 

 

 

 1. Hoe wil je dat het is georganiseerd?

 

 • Gezamenlijkheid en eenheid: partijen zien graag dat de deelname van Nederland aan de Expo vanuit een gezamenlijk verhaal en vanuit een eenheid wordt georganiseerd, waarbij alle deelnemende partijen samenwerken en bijdragen aan het succes van het evenement.
 • Samenwerking en gesprek: partijen zien de Expo als een platform waarop samenwerking en gesprek worden gestimuleerd, zowel tussen deelnemende partijen onderling (publiek-privaat) als met belanghebbenden uit het buitenland.
 • Centraal verhaal en narratief: partijen benadrukken de behoefte aan een duidelijk en samenhangend narratief, dat Nederland als geheel en onze kennis en expertise als sterk verstedelijkt gebied met wereldwijd herkenbare opgaven centraal staat en individuele proposities hieraan verbindt.
 • Publiek-privaat partnerschap: partijen pleiten voor een sterke samenwerking tussen publieke en private partijen, waarbij het zoveel mogelijk in gezamenlijkheid presenteren van projecten en initiatieven wordt gestimuleerd (publiek-private samenwerking rond slimme en duurzame steden).
 • Coördinatie en overzicht: partners willen een goed overzicht hebben van wie wat doet en streven naar een gecoördineerde organisatie.
 • Internationale focus en uitstraling: partijen willen dat Nederland zich vanuit gezamenlijkheid tijdens de Expo internationaal profileert en zich richt op het aantrekken van buitenlandse partijen en het promoten van Nederlandse expertise en specialismen.
 • Partijen (publiek en privaat) willen vooraf helderheid hebben over de beschikbare business proposities en bijbehorende bijdragen, zodat ook de financiële kant van gezamenlijke deelname op een goede manier kan worden georganiseerd. 
 • Partijen hechten eraan de investeringen in Barcelona – met name waar het gaat om een gezamenlijk narratief en de vertaling daarvan naar bijv. het paviljoen – als onderdeel te zien en als stap in een langjarige planning van deelname aan internationale events op het gebied van smart city. Te denken valt onder meer aan Seoul, Singapore, Las Vegas, etc. Ook wordt expliciet verwezen naar het grote business potentieel in het Midden-Oosten. 

Partijen streven naar een geïntegreerde en samenwerkingsgerichte benadering van de organisatie van de Expo, waarbij een gezamenlijk narratief, publiek-privaat partnerschap en internationale focus centraal staan.

 

 

 1. Wat doe je zelf/of ben je van plan te doen?

 

Een aantal partijen geeft aan al gestart te zijn met de voorbereidingen voor eigen onderdelen van het programma. Zodra meer bekend is over het overkoepelend narratief zal worden gekeken hoe hiermee de verbinding kan worden gelegd.

 

 • Werven/begeleiden start en scale ups (ROM Utrecht)
 • Programmering Business Forum (Trade and Innovate NL), waarbij meer dan bij vorige edities nadrukkelijk wordt samengewerkt met een groot aantal Europese landen. Ook ligt de nadruk meer op concreetheid en toegevoegde waarde van de bijdragen (met focus op voorbeelden van publiek-private samenwerking rondom smart city) 
 • Eventueel bijdragen aan programmering businessforum met relevante ASC partners/vraagstukken (Amsterdam Smart City)
 • Side event EU/LDT
 • Side event ICC (EU)
 • Innovatiefietstour ism Green innovation hub (Amsterdam Smart city)
 • BTG heeft bij beursorganisator Fira een optie genomen op een vergelijkbaar oppervlak op de beursvloer (ca. 120 m2). (Esther overlegt met RVO en BTG over de betreffende optie en de te ondernemen actie.)

 

 

Belangrijkste afspraken:  

 

 • Op korte termijn wordt een groepje geformeerd wat aan de slag gaat met het narratief, het overkoepelende verhaal voor NL. Hierin nemen in elk geval Jan-Willem (FCF), Trade & Innovate NL/RVO (Celine, Wouter en/of Caroline), Esther (IenW) en Arianne (BTG) deel. Esther neemt initiatief om met dit groepje bij elkaar te komen.

 

 • Jan-Willem stelt vanuit FCF een deel van het programma van de Trots op Projecten-dag (TOP-dag) op 14 september in Breda ter beschikking voor een bijeenkomst met bedrijven en gemeenten die van plan zijn af te reizen naar Barcelona. Celine, Wouter en/of Caroline overleggen hier verder over met Jan-Willem.

 

 • Jan-Willem stelt vanuit FCF de bestaande site ‘slimmestadzodoenwedat.nl’ ter beschikking als centrale plek voor de informatievoorziening in de aanloop naar en tijdens de beurs. Doel is nadrukkelijk om hier het volledige programma inzichtelijk te maken, inclusief alle side events.  

 

 

Met deze brainstorm staan we nadrukkelijk aan het begin van een bredere samenwerking op weg naar Barcelona.  Partijen die er afgelopen vrijdag niet bij waren, maar wel geïnteresseerd zijn in deelname kunnen alsnog hun input leveren en deze zal worden meegenomen in het vervolgtraject. Via de verschillende kanalen van o.a. FCF, DMI en Trade & Innovate NL zal de voortgang uiteraard worden gedeeld.

Heb je deze brainstorm nou gemist? Dan zijn we nog steeds heel benieuwd waarom jij wil gaan. Vul deze enquête zodat we je input mee kunnen nemen. https://kennislab.typeform.com/to/vceaGSkY

 

Verwante Artikelen

Update werkgroepen

Tijdens de City deal partner bijeenkomst was er een terugkoppelmoment van iedere werkgroep. Hier leest u de voortgang van elke werkgroep en wat de hulpvragen zijn. Ook kunt u een pitchfilm zien van de terugkoppeling. Helaas stopte de opname halverwege en is dus de helft vanwege een technische storing verloren gegaan.

Dit doen we tijdens de Data Week NL 2022

Van 27 juni t/m 2 juli 2022 vindt de Data Week NL in ‘s-Hertogenbosch. De hele week organiseren we een interessant programma met de ondertekening van de City Deal Slim Maatwerk, een driedaagse summerschool voor jongprofessionals en diverse workshops door partners van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Bekijk hier de verschillende programma’s (wijzigingen voorbehouden).

Ga naar de inhoud