Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

 • Het FutureCity-Community Platform (hierna genoemd FCC) is ontwikkeld door ConnAct.online. De licentienemer is de organisatie die een abonnement (licentie) heeft afgenomen op het FCC platform.
 • De gebruiker is de persoon die de rechten heeft gekregen om in te loggen op het FCC platform.
 • De in het FCC Platform opgeslagen informatie en/of daarmee uitgewisselde informatie mag niet onrechtmatig zijn en bijvoorbeeld geen inbreuk maken op rechten van anderen.
 • Het FCC Platform mag niet voor onrechtmatige doeleinden worden gebruikt.
 • Licentienemer is verantwoordelijk voor het treffen van passende beschermingsmaatregelen om de informatie van de Gebruiker te beschermen tegen verlies en ongerechtvaardigde verwerking.
 • Licentienemer en FCC doen hun uiterste best om het FCC Platform beschikbaar te houden voor Gebruikers, maar kunnen niet garanderen dat dit altijd het geval zal zijn omdat zij simpelweg geen volledige invloed hebben op alle relevante omstandigheden.
 • Gebruiker is verantwoordelijk voor zijn gebruik van het FCC Platform en de inhoud van zijn uitgewisselde informatie.
 • Gebruiker dient verstrekte of zelf aangemaakte Authenticatiemiddelen (gebruikersnamen en wachtwoorden) vertrouwelijk, persoonlijk en zorgvuldig te gebruiken om te voorkomen dat ongeautoriseerde gebruikers/derden toegang krijgen tot het FCC Platform.
 • Licentienemer is verantwoordelijk voor zijn systemen en infrastructuur.
 • Eventuele in het FCC Platform opgeslagen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving en de tussen Licentienemer en FCC gesloten verwerkingsovereenkomst. Licentienemer geldt daarbij als verwerkingsverantwoordelijke, en FCC geldt daarbij als verwerker.
 • De gebruikersvoorwaarden
 • Het FCC Platform is ontwikkeld door ConnAct.online (handelend onder Swaak&Crooijmans BV) (hierna: “ConnAct”). De Licentienemer van het FCC platform verleent hierbij aan Gebruiker het recht om het FCC Platform onder de hiernavolgende voorwaarden te gebruiken. Bij vragen dient de Gebruiker zich te wenden tot de Beheerder/licentienemer.

Artikel 1. Definities

 1. Authenticatiemiddelen: de (combinatie van) gegevens en/of middelen waarmee Gebruiker zich in het FCC Platform kan authenticeren, zoals de combinatie van gebruikersnaam/wachtwoord, unieke al dan niet middels hulpmiddelen gegenereerde (pin)codes, etc.
 2. Gebruiker: de natuurlijke persoon die met instemming van de Beheerder gebruik maakt van het FCC Platform.
 3. Beheerder: de door de Licentienemer aangestelde beheerder van het FCC Platform die de accreditatie heeft gekregen om Gebruikers toe te laten op het FCC Platform en Authenticatiemiddelen te verstrekken.
 4. Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden voor het gebruik van het FCC Platform door de Gebruiker.
 5. Licentie: het recht om het FCC Platform te gebruiken.
 6. FCC Platform: het door ConnAct ontwikkelde software platform (inclusief achterliggende database), alsmede alle nieuwe en verbeterde versies daarvan.
 7. Licentienemer: de opdrachtgever van ConnAct met wie de Overeenkomst is gesloten.
 8. Overeenkomst: de tussen ConnAct en Licentienemer gesloten overeenkomst met betrekking tot het gebruik van het FCC Platform.

Artikel 2. Gebruik van het FCC Platform

 1. Licentienemer verleent hierbij aan Gebruiker een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare Licentie, onder de voorwaarde van volledige naleving van deze Gebruiksvoorwaarden.
 2. Het FCC Platform mag slechts worden gebruikt ten behoeve van de communicatie tussen Gebruikers onderling, tussen Gebruiker en Licentienemer en tussen Gebruiker en ConnAct.
 3. Gebruiker bepaalt welke gegevens met behulp van het FCC Platform worden opgeslagen en/of uitgewisseld. Gebruiker is er dan ook verantwoordelijk voor dat die gegevens rechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. Licentienemer en ConnAct aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van het FCC Platform opgeslagen en/of uitgewisselde gegevens.
 4. Indien Licentienemer of ConnAct kennis hebben of tot het besef komen dat data of informatie die Gebruiker met behulp van het FCC Platform heeft opgeslagen en/of uitgewisseld onrechtmatig is, dan zullen Licentienemer en/of ConnAct prompt handelen om die data of informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. In geen geval zullen Licentienemer en ConnAct aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit dat handelen.
 5. Gebruiker mag het FCC Platform enkel aanwenden voor legitieme doeleinden en zal geen misbruik maken van het FCC Platform, of daarin onrechtmatige gegevens opslaan dan wel verspreiden middels het FCC Platform, en zal zich evenmin overigens onrechtmatig of onzorgvuldig gedragen.
 6. Beheerder is verantwoordelijk voor het verlenen van toegang tot het FCC Platform (bijvoorbeeld bij het verstrekken van Authenticatiemiddelen) aan Gebruiker(s).

Artikel 3. Gebruik van Authenticatiemiddelen

 1. Gebruiker is verantwoordelijk voor de aan hem verstrekte of door hem aangemaakte Authenticatiemiddelen. Gebruiker zal deze persoonlijke Authenticatiemiddelen zorgvuldig behandelen en geheim houden. Gebruiker zal doeltreffende maatregelen nemen om misbruik van Authenticatiemiddelen te voorkomen.
 2. Licentienemer noch ConnAct zijn aansprakelijk voor misbruik van Authenticatiemiddelen en mogen ervan uitgaan dat een Gebruiker die zich aanmeldt met de Authenticatiemiddelen een door Licentienemer geautoriseerde gebruiker van het FCC Platform is.
 3. Zodra Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat Authenticatiemiddelen in handen zijn gekomen van onbevoegden, zal Gebruiker de Beheerder daarvan op de hoogte stellen, onverminderd de eigen verplichting van Gebruiker om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen door bijvoorbeeld andere gebruikersnamen en wachtwoorden in te stellen of het desbetreffende account op te schorten. In een voorkomend geval neemt de Beheerder al dan niet in samenwerking met FCC passende maatregelen.

Artikel 4. Opslag en verwerking van persoonsgegevens

 1. Bij het gebruik van het FCC Platform worden persoonsgegevens verwerkt, zoals de opslag van die gegevens op servers van FCC. Licentienemer geldt daarbij als verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent dat de verantwoordelijkheid voor naleving van de toepasselijke privacywetgeving bij het verwerken van persoonsgegevens bij Licentienemer ligt. ConnAct geldt daarbij als verwerker. In die hoedanigheid zal ConnAct zich houden aan de afspraken in de met Licentienemer gesloten verwerkingsovereenkomst. Andere verwerkingen zal ConnAct alleen uitvoeren in opdracht van Licentienemer of als daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Artikel 5. Duur en beëindiging

 1. De duur van de Licentie is gelijk aan de duur van de Overeenkomst. De duur van de Licentie kan beperkt worden door voorwaarden die de Beheerder heeft gesteld (bijvoorbeeld een gebruiksrecht per project of per jaar).
 2. Indien Gebruiker niet voldoet aan de door Licentienemer gestelde voorwaarden (bijvoorbeeld deze Gebruiksvoorwaarden of door Beheerder opgelegde aanvullende gebruiksvoorwaarden) dan kan de Licentie (tijdelijk) opgeschort of opgezegd worden.
 3. Licentienemer en ConnAct zijn in een dergelijke situatie in geen geval gehouden tot enige restitutie, compensatie of schadevergoeding jegens de Gebruiker.
 4. Bij beëindiging van de Licentie – op welke grond en om welke reden dan ook – vervallen alle aan Gebruiker op grond van deze Gebruiksvoorwaarden verleende rechten automatisch en is verder gebruik van het FCC Platform niet meer toegestaan.
Ga naar de inhoud