Proeftuin gegevenuitwisseling sociaal domein

In de bijlage vindt u het verslag en de oproep om mee te doen met de proeftuin gegevensuitwisseling. 

Recap van 23 februari

Kort samengevat bestaat de aanpak uit 2 fasen:

•        Fase 1 (april-juni): identificeren en prioriteren (pitch event) use cases

•        Fase 2 (juni-april 2024): start proeftuinen, opleveren Proof of Concepts

 

Het volgende kwam ter sprake:

•        Er is veel enthousiasme over de voorgestelde aanpak: gezamenlijk verkennen, proberen, in iteraties. En daarnaast goede ideeën hergebruiken en van elkaar leren en naar opschaling streven.

•        De volgende voorlopige teams waarbij knelpunten worden ervaren in de gegevensuitwisseling zijn vooralsnog geïdentificeerd als:

•        1. Integrale aanpak (geen verkokerde informatiestromen): inzicht in de impact van (beleids)interventies. Samen met de City Deal ‘Slim Maatwerk’-gemeenten van de groep van 20 gemeenten van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Dordrecht is hiermee bezig en we gaan inventariseren bij wie dit nog meer speelt.

Hierbij kijken we ook naar een onderzoeksvraag die binnen de Twentse Koers speelt over effecten indicatiestelling door wijkverpleging.

 

•        2. Multiproblematiek: Hulpverleners die passende zorg willen bieden bij meervoudige problematiek. (Digitalisering) doorbraaktafels; We starten met de gemeente Utrecht

 

•        3. Schulden en inkomen: Helpen en geleiden van inwoner naar werk en helpen van inwoner met problematische schulden. Voorbeelden vanuit gemeente Utrecht: virtueel inkomensloket, huishoudboekje. Mogelijke deelnemers: gemeente Utrecht, UWV, gemeente Den Haag.

 

 

Overkoepelende generieke thema’s: privacy & ethiek, regie op gegevens en doelbinding, best practices (kruispuntbank, Estland etc.), afsprakenstelsel (regie op gegevens, ontologie/definities, architectuurprincipes)

•        Planning/actiepunten:

•        Toelichting proeftuinen in groep City Deal Eenvoudig Maatwerk door Anne-Fleur (doorbraaktafels)

•        Formeren teams (benaderen potentiële deelnemende organisaties en bepalen trekkers)

•        Volgend overleg voorafgaand aan IBDS-café (Interbestuurlijke Datastrategie) donderdag 30 maart.

Doel: definitieve plan van aanpak proeftuin en vormen teams.

•        Vanaf april start sprints fase 1

 

Verwante Artikelen

Ga naar de inhoud