Normontwerp informatiemodellering van gebouwde omgeving ter commentaar

Commentaar indienen

Het is mogelijk om commentaar in te dienen op het normontwerp NEN 2660–1 en NEN 2660–2 via normontwerpen.nen.nl voor 1 juli 2021.

NEN 2260-2

Steeds meer opdrachtgevers en opdrachtnemers in Nederland zijn trajecten gestart of overwegen een traject te starten voor de ontwikkeling van een gegevensmodel voor het ordenen van gegevens over de gebouwde omgeving. In het bijzonder zijn steeds meer partijen in de burgerlijke en utiliteitsbouwsector (B&U) en grond-, werk- en waterbouwsector (GWW) trajecten gestart voor de ontwikkeling en het gebruik van gegevensmodellen. Deze gegevensmodellen nemen vaak de vorm aan van een ontologie, ook wel aangeduid als objecttype-bibliotheek (Object Type Library (OTL)).

Eenduidige methodiek
Er dreigt een wildgroei aan gegevensmodellen te ontstaan die niet volgens een eenduidige methodiek zijn ontwikkeld. Dit belemmert de uitwisseling van informatie binnen en tussen organisaties. Door uniforme gegevensmodellen te ontwikkelen, wordt dit tegengegaan. Organisaties binnen de publieke en private sector zijn zich er ook terdege van bewust dat het bundelen van kennis en kunde bij de ontwikkeling van een norm voor een eenduidig gemodelleerd gegevensmodel van groot belang is.

NEN 2660
Het doel is om eenduidigheid te verschaffen over de (semantische) spelregels voor gegevensmodellen die de fysieke en ruimtelijke wereld van de gebouwde omgeving uitdrukken. Er zullen duidelijke kaders voor gegevensmodellen vastgesteld worden die toe te passen zijn in zowel het vastgoed- alsmede in de infrasector.

NEN 2660:1996 is in de huidige vorm zowel verouderd als niet toereikend. Modernisering en verbreding zijn daarom van essentieel belang omdat er een grote behoefte is aan:

– optimalisering en actualisatie van de huidige versie van de ordeningsregels voor gegevens in de bouw;
– verbreding van het werkgebied van de bouw naar de gehele gebouwde omgeving;
betere aansluiting met gerelateerde normen;
– helderheid in de bijbehorende termen, definities en algemene regels;
– aansluiting op bestaande en in ontwikkeling zijnde GIS/GEO-standaarden zoals BZK’s DIS Geo SOR en Totaal Driedimensionaal (T3D), Geonovum’s MIM en de actualisatie van NEN 3610.

NEN 2660-1 gaat in op de conceptuele modellen, die de basis vormen voor toekomstvaste, aanpasbare en uitbreidbare informatiemodellen. De inhoud van deel 1 is goed bruikbaar in de gebouwde omgeving, maar is door zijn conceptuele karakter ook bruikbaar voor vele andere domeinen uit de werkelijkheid.

NEN 2660- 2 gaat in op de praktische invulling, zijnde de configuratie, extensie en implementatie van de conceptuele modellen uit deel 1 in termen en concepten van Semantic Web en Linked Data. Daarbij vindt een uitwerking plaats van het top level model naar modellen die specifiek zijn voor de gebouwde omgeving.

Dit normontwerp is opgesteld door de normcommissie ‘Regels voor informatiemodellering van de gebouwde omgeving’, na voorbereiding door een werkgroep. Op het ogenblik van publicatie van het normontwerp waren deze als volgt samengesteld:

BIM Loket, Rijkswaterstaat, TNO, Provincie Noord-Holland, Semmtech, Provincie Gelderland, Boskalis, Infralytics, Croonwolter&dros, ProRail, DON Bureau, Stabu, CROW, Nebest, Waterschap Rivierenland, Rijksvastgoedbedrijf, Planon, Geonovum, Gemeente Rotterdam, Oxand en NEN.

bron: Normontwerp informatiemodellering van gebouwde omgeving ter commentaar (nen.nl)

Lees meer over NEN 2660 en de ontwerpen in de bijlagen. 

 

Verwante Artikelen

Update werkgroepen

Tijdens de City deal partner bijeenkomst was er een terugkoppelmoment van iedere werkgroep. Hier leest u de voortgang van elke werkgroep en wat de hulpvragen zijn. Ook kunt u een pitchfilm zien van de terugkoppeling. Helaas stopte de opname halverwege en is dus de helft vanwege een technische storing verloren gegaan.

Ga naar de inhoud